top of page
תצא.png

נהלים

נהלי רכישת כרטיסים לאירועים בישוב:
1. אירוע בתשלום- ההרשמה מותנת בתשלום- לא יישמר מקום ללא תשלום.
2. אירוע בתשלום:  העלות לתושבי הישוב מסובסדת ע"י הועד המקומי. באם ישארו מקומות, תפתח מכירה למשתתפים שאינם תושבי הישוב ועלות ההשתתפות תהיה ללא סבסוד הועד.
3. מועד לביטול וקבלת החזר כספי רשום בפרסום האירוע, לא ינתן החזר כספי לאחר המועד הרשום.

bottom of page