top of page

נהלי מיחזור

ביישוב יש 2 מתחמי מיחזור הממוקמים:

בחניית הבריכה ובסמוך למבנה מוזיקלי.

במתחמים נמצאים כל מיכלי המיחזור כולל קרטוניות.

כמו כן, במתחמים מותקנות מצלמות אבטחה. יש להקפיד על הסדר וכללי הניקיון והמיחזור על מנת להימנע מדו"חות וקנסות.

 

 

להלן סוגי מיכלי המיחזור ונהלי המיחזור:

קרטונים יש להשליך אך ורק בקרטוניות.

אין להשאיר קרטונים בכניסה לבית או על ערמות גזם. הקרטונים לא יפונו.

קרטונים

בגדים

יש להכניס את הבגדים לתוך הפח הצהוב.

אין להשאיר שקיות עם בגדים ליד הפח. הבגדים מתפזרים והופכים לפסולת רגילה.

הפח הכתום משמש למיחזור אריזות- אריזות פלסטיק, מתכת וקרטוני משקה*.

יש להשליך אריזות ריקות בלבד בכדי שלא לפגוע בתהליך המיחזור.

*פירוט אריזות למיחזור לפי סוג:

פלסטיק: אריזות מזון, מוצרי ניקיון, מוצרי טיפוח, שקיות פלסטיק.

מתכת: תרסיסים, קופסאות שימורים, קופסאות מתכת.

קרטוני משקה: קרטוני חלב, קרטוני מיץ.

אריזות

אין להשאיר בסביבת הפחים הכתומים פסולת מכל סיבה שהיא.

ניתן להכניס לפח הכחול רק נייר או מוצרי נייר המתאימים לפתח הפח.

יש להשליך מוצרי נייר יבשים.

אין למלא את הפח יתר על המידה.

נייר

יש להשליך את המוצרים ללא מכסים.

אין להשאיר פסולת זכוכית ליד פחי המיחזור. 

זכוכית

בצד המיחזורית יש מתקן שבו ניתן להשאיר פסולת אלקטרונית על כל סוגיה

פסולת אלקטרונית

iStock-474368084-cut.jpg
bottom of page