top of page

דיווח על תקלות

תושב הנתקל בתקלה מכל סוג שהוא (פנס תקול, פיצוצי מים, גלישת ביוב וכו') מתבקש לפתוח קריאה במוקד המועצה. הדיווח יועבר לאחראי על תיקונה. המוקד יפנה לועד המקומי באם האחריות על האירוע הינה של הועד המקומי. 


ניתן לפנות למוקד ולקבל שירות בארבע דרכים:

bottom of page